Algemene voorwaarden

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID
1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtnemer het door SI’BON Netwerk B.V.
Erkend Signbedrijf.
2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of levering van zaken.
De opdrachtgever zal zich ter zake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat
hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer ter kennis heeft
gebracht en de opdrachtnemer alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
3 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdracht: elk verzoek tot het verrichten van
werkzaamheden of tot het leveren van zaken of gegevens, in welke vorm dan ook gedaan. Een
opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken
aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in lid 4 van dit artikel kunnen worden verricht.
4 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder werkzaamheden: het vervaardigen, afleveren,
installeren, plaatsen en (of) (af)bouwen van signs, waaronder mede verstaan wordt reclameproducten,
decoraties, bewegwijzeringen, constructies en (of) delen daarvan, doch in ieder geval de werkzaamheden voortvloeiend uit een aan een Erkend Signbedrijf verstrekte opdracht, een en ander in de
ruimste zin des woords.
5 Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met de opdrachtnemer zijn de
hiernavolgende voorwaarden van toepassing.
6 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en (of) op eigen voorwaarden of bedingen kan de
opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk
door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
7 De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd gesloten,
wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten
overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
Artikel 2: OFFERTES
1 Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door de opdrachtnemer
zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard. Een aanbod wordt in
ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.
2 Offertes door de opdrachtnemer zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn
verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van
belang zijnde gegevens heeft verstrekt.
3 De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals ontwerpen, tekeningen, technische
beschrijvingen en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven
(intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer.
Artikel 3: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN
WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN
1 Eerst op het moment dat de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk heeft bevestigd de verleende
opdracht te aanvaarden komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen van partijen.
2 De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen door
de opdrachtnemer van zijn mededelingen.
3 Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de aanvaarding
daarvan, zullen de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn geschied
overeenkomstig de inhoud van de opdracht.
4 Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en
de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening
van de opdrachtgever.
5 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht
of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien
deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en (of) van de goede uitvoering van de
opdracht. De opdrachtgever wordt binnen een bekwame tijd op de hoogte gesteld van de uitvoering
van deze aanvullende werkzaamheden.
6 De opdrachtnemer zal binnen redelijke grenzen aan wijzigingen in de opdracht meewerken, indien
en voorzover de inhoud van de door hem te leveren prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk
overeengekomen prestatie afwijkt.
Artikel 4: OPZEGGING EN ANNULERING
1 De opdrachtnemer heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen, wanneer de opdrachtgever in staat van
faillissement verkeert, of door hem surséance is aangevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat,
gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt
alvorens naar genoegen van de opdrachtnemer zekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van
hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal
worden, of indien hij door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over (delen van) zijn vermogen verliest, tenzij ten behoeve van de opdrachtnemer naar
diens oordeel genoegzame zekerheid wordt verstrekt voor de voldoening van hetgeen ter zake van de
uitvoering van de opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden.
2 De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer met de
uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane
schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door de leverancier gederfde winst, waarbij
tevens in rekening wordt gebracht de kosten die de opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft
gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen
diensten en opslagkosten.
Artikel 5: GEGEVENS EN ZAKEN OPDRACHTGEVER; RISICO
1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens en zaken die de opdrachtnemer nodig heeft
voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm ter
beschikking komen van de opdrachtnemer.
2 De opdrachtgever dient van aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen kopij, tekeningen,
ontwerpen, fotografische opname of andere informatiedragers, een kopie en zo mogelijk een origineel
te behouden.
3 De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat
de opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.
4 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting, dan heeft de
opdrachtnemer, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist,
het recht de opdracht terug te geven.
5 Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking gestelde gegevens en
zaken, behoudens het in artikel 17 bepaalde, na voltooiing van de opdracht aan de opdrachtgever
geretourneerd.
6 De opdrachtnemer is verplicht zorg te (doen) dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de
opdrachtgever afkomstige zaken en (of) gegevens. Behoudens tegenbewijs wordt de opdrachtnemer
geacht aan deze verplichting voldaan te hebben.
7 Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van de bij de opdrachtnemer of derden opgeslagen
zaken en (of) gegevens is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever, behoudens bij door hem aangetoonde
opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.
8 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van derden verband houdende met
de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde zaken en (of) gegevens.
Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID
1 Voor alle directe en indirecte schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met,
dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren
van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitgesloten, tenzij kan worden
aangetoond dat dit niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren onder
de desbetreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale
oplettendheid en bij normale bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Alsdan is de aansprakelijkheid
beperkt tot het bedrag dat door de (aansprakelijkheids)verzekering van de opdrachtnemer voor de
schade wordt uitgekeerd.
2 De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de
opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
3 De opdrachtgever zal zijn recht om de opdrachtnemer voor de in lid 1 bedoelde schade aansprakelijk
te stellen verwerkt hebben één jaar na het ontstaan daarvan.
4 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade aan en door motorrijtuigen en andere zaken van
de opdrachtgever is uitgesloten, behoudens indien en voor zover de opdrachtnemer hiervoor verzekerd
is, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat door de (aansprakelijkheids)
verzekering van de opdrachtnemer voor de schade wordt uitgekeerd. Opdrachtgever vrijwaart
opdrachtnemer voor alle aanspraken die niet voor vergoeding in aanmerking komen op basis van
de regeling in dit artikel.
5 Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van zaken en(of) gegevens tijdens vervoer of
verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door
of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden, behoudens indien er sprake is van opzet of
grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. Onder vervoer en verzending wordt mede begrepen
transmissie van data door middel van het (mobiele) telefoonnet, en elke daarmee vergelijkbare
verzending met behulp van enig technisch middel.
6 Het risico ter zake van schade aan of andere problemen samenhangend met na aflevering door de
opdrachtgever geassembleerde, anderszins bewerkte of aan andere (on)roerende zaken aangebrachte
zaken is steeds voor de opdrachtgever.
7 Indien de opdrachtgever de door de opdrachtnemer te leveren zaken en (of) gegevens niet binnen dertig
dagen na beëindiging van de opdracht en voldoening van het ter zake van die opdracht verschuldigde
in ontvangst neemt, worden deze vanaf dat ogenblik voor rekening en risico van de opdrachtgever
opgeslagen.
8 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect,
middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of leveringen
samenhangen.
9 De opdrachtgever heeft nimmer het recht de zaken en (of) gegevens retour te zenden aan de
opdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer hiermede schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) is
akkoord gegaan.
Artikel 7: WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT
1 De opdrachtnemer zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten werkzaamheden
op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.
2 Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van constructies, reclameborden, lichtbakken
en dergelijke, dient de opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde
vergunningen zijn verleend en dat ter zake aan alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan.
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aansprakelijkheid die mocht ontstaan indien
een dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts kan uit deze omstandigheid niet worden afgeleid dat de
opdrachtnemer aan enigerlei uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet zou hebben voldaan.
3 De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd, een en ander in
de ruimste zin des woords. Dit laat onverlet, dat de opdrachtgever er jegens de opdrachtnemer voor
in staat, dat in het geval de werkzaamheden (mede) omvatten het aanbrengen van zaken aan of op
andere zaken, deze andere zaken hiervoor geschikt zijn. De opdrachtnemer mag erop vertrouwen dat
de opdrachtgever zich nauwgezet van zijn onderzoeksplicht ter zake heeft gekweten, alsmede van de
daarmee verbonden mededelingsplichten van de opdrachtgever. De opdrachtnemer heeft ter zake geen
onderzoeksplicht en dergelijk onderzoek valt uitdrukkelijk niet onder de tot de opdracht behorende
werkzaamheden, tenzij uit een schriftelijke overeenkomst (waaronder begrepen tot stand gekomen
per e-mail) anders blijkt. Met betrekking tot inherent kwetsbare zaken als bijvoorbeeld ruiten geldt dat
enige beschadiging die optreedt bij of kort na de met de opdracht samenhangende werkzaamheden
geacht wordt te zijn veroorzaakt door de ongeschiktheid van die zaken voor de opdracht en niet door
de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd.
4 Indien en voor zover de opdracht werkzaamheden omvat met betrekking tot stellages die in de bodem
verankerd zijn of worden, staat de opdrachtgever ervoor in dat er geen kabels, leidingen, buizen, stol
of andere obstakels ter plekke in de bodem aanwezig zijn. De opdrachtgever heeft op dit punt een
onderzoeks- en mededelingsplicht, en de opdrachtnemer niet. Tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen geldt tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever steeds dat de stellage minimaal
‘anderhalf maal de hoogte van de stellage’ vanaf de openbare weg wordt geplaatst. De opdrachtgever
staat er voor in dat het terrein (nagenoeg) vlak is, verhard is en dat er geen obstakels, begroeiing of
andere zaken aanwezig zijn die de uitvoering van de werkzaamheden zouden kunnen bemoeilijken.
Indien de opdrachtnemer zulks nodig zou achten, is hij vrij zonder toestemming van de opdrachtgever
dergelijke zaken te (laten) verwijderen, welke werkzaamheden als meerprijs bij de opdrachtgever in
rekening zullen worden gebracht. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever de
opdracht uitvoert met behulp en (of) met verwerking van door de opdrachtgever aangeleverde
materialen of halffabrikaten, gebeurt zulks geheel voor risico van de opdrachtgever. Met name, maar
daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, betreft dit houdbaarheid, hechting, slijtvastheid, licht- en
kleurechtheid van de door de opdrachtnemer op dergelijke wijze vervaardigde en (of) bewerkte zaken.
5 De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s
tijdens de bedrukking en (of) bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.
6 De opdrachtnemer heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren over de wijze waarop aan
de uitvoering vorm gegeven wordt, in te lichten, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
7 De opdrachtnemer heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdracht of
onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden,
indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht bevordert.
8 Indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht werkzaamheden heeft verricht ten behoeve
van de opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden zoals omschreven in of volgend uit de
aanvaarding van de opdracht, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de
administratie van de opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in opdracht
van de opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds
overleg tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.
Artikel 8: OVERMACHT
1 Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan
nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet
beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, diefstal, brand,
ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en andere
natuurrampen, verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van
vervoer, defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen, halffabrikaten of gegevens door derden, storingen in de levering van energie, verminderde bereikbaarheid van gegevens,
alles zowel in de onderneming van de opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, worden die
verplichtingen opgeschort totdat de opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op
de overeengekomen wijze na te komen.
2 Indien op grond van van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen van de
opdrachtnemer door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht (verder)
uitvoert, heeft de opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
3 De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel zich voordoet,
niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch ontstaat in die gevallen voor
de opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enige schade.
Artikel 9: ONTWERPEN, TESTS EN PROEVEN
1 De opdrachtgever is gehouden de door de opdrachtnemer aan hem ter controle ter beschikking
gestelde ontwerpen, tests, (proef)afdrukken en (of) (proef)modellen zorgvuldig en met bekwame spoed
op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan de opdrachtnemer te doen toekomen.
2 Goedkeuring zijdens de opdrachtgever geldt als erkenning dat de opdrachtnemer de aan de proeven
voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.
3 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting geldt dit als
goedkeuring in de zin van het tweede lid.
4 Elk(e) op verzoek van de opdrachtgever vervaardigd ontwerp, test, (proef)afdruk en (of) (proef)model
wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat
de kosten hiervan in de prijs zijn inbegrepen.
Artikel 10: AUTEURSRECHTEN ETC.
1 De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk
wordt gemaakt op auteursrechten, modelrechten, merkrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden, of daarvan afgeleide rechten, noch inbreuk op enig ander recht. De opdrachtgever
vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden ter zake geldend
kunnen maken alsmede voor alle kosten die met het verweer daartegen gepaard gaan.
2 Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken worden geacht in hun
geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de opdrachtnemer tot stand te zijn gekomen.
De opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of ander
intellectuele-eigendomsrecht dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en
werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten. Alle intellectuele-eigendomsrechten
op van de opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen zowel
tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer (blijven) toebehoren,
een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van bij
de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. Het in dit lid bepaalde geldt ook indien de
desbetreffende werkzaamheden of zaken als afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de
factuur zijn vermeld.
3 De opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de in de opdracht
begrepen afgeleverde zaken en (of) gegevens. Meer in het bijzonder geldt dat het resultaat van enige
werkzaamheid waardoor intellectuele-eigendomsrechten zijn ontstaan, noch aan derden ter bewerking
of verveelvoudiging beschikbaar mogen worden gesteld, noch door de opdrachtgever zelf mogen
worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht
van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk
uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden.
4 Bij overtreding van het in lid 3 gestelde verbeurt de opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct
opeisbare boete van € 2.000,= per overtreding en € 250,= per dag(deel) dat de overtreding duurt,
zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van de opdrachtnemer
op vergoeding door de opdrachtgever van alle voor de opdrachtnemer daaruit voortvloeiende schade.
Artikel 11: PRIJZEN; DECLARATIE EN KOSTEN
1 Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes berekent de opdrachtnemer geen
kosten, tenzij daarvoor specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden
gegeven van de omvang van de werkzaamheden van de opdrachtnemer en van de daarmede gepaard
gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht.
2 Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden in
rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk (waar onder begrepen per e-mail) anders is
overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer. Indien de
opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle werkzaamheden verband houdende
met de voorbereiding daarvan in rekening worden gebracht.
3 Kosten, voortvloeiende uit of verband houdende met aanvullingen en wijzigingen van de opdracht
zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4 De door de opdrachtnemer gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
Deze kosten kunnen onder meer, doch niet uitsluitend, bestaan uit de prijzen van de te verwerken
materialen, declaraties van ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en verzekeringskosten.
5 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet
meer of minder bedragen dan tien procent. Het meer- of minder geleverde wordt in rekening gebracht,
respectievelijk op de rekening in mindering gebracht.
6 Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige door de overheid
opgelegde heffingen. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
7 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering,
door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog onbekende factoren, de prijzen van
hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is de
opdrachtnemer gerechtigd ter zake van de opdracht overeengekomen tarieven dienovereenkomstig en
zonder overleg met de opdrachtgever aan te passen, evenwel met een maximumoverschrijding van
tien procent. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever,
waarbij tot een eventuele herziening van de opdracht kan worden besloten. In alle gevallen geldt dat
de kostenstijgingen na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip
van levering van zaken of verrichten van diensten, die ontstaan zijn door van overheidswege
goedgekeurde wijziging van de tariefstelling, zullen kunnen worden doorberekend, voor zover dit in
overeenstemming is met het tariefbeleid van het Ministerie van Economische Zaken.
8 Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschort of beëindigt, heeft de opdrachtnemer
recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte
werkzaamheden en gemaakte kosten.
Artikel 12: EIGENDOM HALFFABRIKATEN, PRODUCTIEMIDDELEN ETC.
1 Alle door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken, zoals
productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen blijven in eigendom toebehoren aan de
opdrachtnemer, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
2 De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken aan de opdrachtgever af
te geven.
3 De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken, alsmede resten, zoals snijafval
etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten voor de opdrachtgever te
bewaren. Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de
opdrachtnemer zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste één jaar en zonder
dat de opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.
Artikel 13: AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJN
1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatse waar de
opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent. Digitale afleveringen vinden plaats aan het door opdrachtgever
daartoe opgegeven e-mailadres, danwel (voor risico van opdrachtgever) door uploaden op een externe
server, danwel door beschikbaar stellen op de server van (een hulppersoon van) de opdrachtnemer.
2 Een door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis, tenzij
schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. De opdrachtnemer
is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem
schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
3 De gebondenheid van de opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt indien en
zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of de geringe
duur van het oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de
aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
4 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer, gehouden al
datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering door de
opdrachtnemer mogelijk te maken.
5 Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorig lid gestelde, vervalt voor de opdrachtnemer
de verplichting om binnen de aanvankelijk overeengekomen uiterste leveringstermijn de
overeengekomen prestatie te verrichten. Deze verplichting vervalt eveneens indien de opdrachtgever
niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn omschreven in de artikelen 9 en 17. Zij vervalt ook in
de situaties die beschreven worden in de artikelen 4, 8 en 18.
Artikel 14: ONDERZOEK BIJ AFLEVERING; AFWIJKINGEN
1 De opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van de diensten en (of) zaken en (of) gegevens
grondig na te gaan of de prestatie van de opdrachtnemer deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is.
2 De prestatie van de opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de
opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering het geleverde of een gedeelte van het geleverde in
gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in
gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.
3 Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het (de)monteren of vervoeren
van zaken.
4 Afwijkingen van geringe betekenis – daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur of
schermweergave – van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een ontwerp, test, (proef)afdruk en
(of) (proef)model brengen geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus
geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
5 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een
ondergeschikte invloed op de (gebruiks-)waarde van het (af)geleverde hebben, worden steeds geacht
afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
Artikel 15: RECLAME
1 De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de door de opdrachtnemer verrichte
werkzaamheden of (af)geleverde zaken of het bedrag van de factuur binnen zeven dagen na het moment
van afleveren respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk aan de opdrachtnemer mede te delen.
2 Indien de opdrachtgever een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of had hoeven ontdekken,
dient hij binnen zeven dagen na de ontdekking van het gebrek, een reclame schriftelijk (waaronder
begrepen per e-mail) aan de opdrachtnemer mede te delen, en daarbij naar genoegen van de
opdrachtnemer gemotiveerd aan te geven waardoor hij dat gebrek redelijkerwijs niet eerder kon of
had hoeven ontdekken.
3 In de gevallen genoemd in lid 2 en lid 3 van artikel 14 komt aan de opdrachtgever nimmer enig recht
van reclame toe.
4 Na het verstrijken van de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen vervalt het recht van reclame.
5 Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
6 Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft de opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van
het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van werkzaamheden waarvan het
resultaat afgekeurd is, en de vervanging van de geleverde zaken, dan wel van het gebrekkig of
beschadigd gedeelte daarvan, nadat deze zaken tijdig aan de opdrachtnemer zijn geretourneerd.
Artikel 16: GARANTIE
1 Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken of werken zijn uitdrukkelijk uitgesloten:
normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering),
vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding der
techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf
aanbrengen van (zelfklevende) materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade
ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen. De opdrachtnemer
garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken voor de duur van maximaal drie
maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan de opdrachtnemer zelf door diens
toeleverancier verstrekte garantie.
1 De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken of werken,
omvat uitsluitend de door deze anderen aan de opdrachtnemer verleende garantie.
2 Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de
opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) anders is
overeengekomen.
Artikel 17: BETALING
1 De opdrachtnemer bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat de opdrachtnemer vrij een aanbetaling
te verlangen alvorens hij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht. Indien geen aanbetaling
vooraf overeen is gekomen, geldt het volgende.
Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te zijn geschied binnen veertien dagen na
factuurdatum, in euro’s, ten kantore van de opdrachtnemer of door middel van overboeking ten gunste
van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, waarbij als betaling slechts zal gelden de
mededeling van de betreffende bankinstelling dat het factuurbedrag is bijgeschreven op de
aangewezen rekening. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de
opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Betaling geschiedt netto. Verrekening, opschorting of inhouding van een gedeelte van het
verschuldigde bedrag is opdrachtgever niet toegestaan.
2 De opdrachtnemer is gerechtigd, bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van
het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van alle voor
de gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die van ontwerpen, (druk)proeven en films.
3 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn volledig heeft betaald, is hij van
rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die de opdrachtnemer op de opdrachtgever
heeft onmiddellijk opeisbaar en is de (zakelijke) opdrachtgever, zonder nadere sommatie of
ingebrekestelling hierover vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de datum van
de algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die de opdrachtnemer heeft.
4 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, mag de opdrachtnemer
met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van iedere opdracht opschorten.
5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige
vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever.
De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een
minimum van € 75,= exclusief omzetbelasting.
6 Betalingen aan de opdrachtnemer strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente en
incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering (factuur).
7 De in de lid 3 en lid 5 genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats van vergoeding
van vertragingsschade. Naast deze vergoeding kan schadevergoeding op grond van de wet
worden gevorderd.
8 Indien de opdracht is verstrekt door of ten behoeve van meer dan één opdrachtgever, zijn alle
opdrachtgevers hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de verplichtingen zoals in dit
artikel weergegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
Artikel 18: RETENTIERECHT, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
1 De opdrachtnemer is bevoegd om zaken van de opdrachtgever die hij onder zich heeft, alsmede die
zaken die door de opdrachtnemer zijn samengesteld of opgesteld in opdracht van de opdrachtgever
niet aan de opdrachtgever of aan derden af te geven, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen
jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.
2 Het volledige eigendomsrecht op door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever afgeleverde zaken
blijft onvoorwaardelijk bij de opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens
de opdrachtnemer die voortvloeien uit de opdracht, heeft voldaan. Tot dit moment zal de opdrachtgever
geen enkele daad van beschikking over genoemde zaken verrichten. Op of aan (onroerende) zaken
aangebrachte constructies worden door partijen als roerende, niet nagetrokken zaken aangemerkt,
zodat het eigendomsvoorbehoud blijft gelden.
3 De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer pandrecht op alle zaken en gegevens van de
opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever in de macht
van de opdrachtnemer zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever
in welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan de opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn,
niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.
Artikel 19: VARIA
1 Deze voorwaarden kunnen verkort worden aangehaald als “SI’BON Signvoorwaarden 2013”. Zij zijn
te raadplegen op en te downloaden van www.sibon.nl.
2 Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit voortvloeiende geschillen
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
worden geacht in Nederland te zijn gedaan, respectievelijk gegeven, gesloten en uitgevoerd.
3 Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is.
4 Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Rechtbank Midden-Nederland tenzij het
onderwerp van geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort.
Maart 2013
SI’BON SIGNVOORWAARDEN 2013